شرح وظایف اداره کل امور ورزشی

-سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای ترویج و توسعه فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم در جامعه هدف با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط.

-سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای برگزاری دوره های آموزشی و ورزشی مرتبط برای جامعه هدف.

-نظارت و ارزشیابی عملکرد واحدهای اجرایی در حوزه ورزشی و تفریحات سالم، متناسب با برنامه های تدوین شده در راستای سیاستهای ترسیمی.

-حضور فعال و موثر در مجامع و شوراهای مرتبط در سطح کشور.

-سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور حضور تیم های ورزشی جامعه هدف در رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی.

-تدوین اولویت های مطالعاتی در زمینه ورزش و تفریحات سالم جامعه هدف.

-اطلاع رسانی و انعکاس فعالیتهای انجام شده ورزشی به جامعه هدف.

-برنامه ریزی به منظور بهره گیری از ظرفیتهای حقوقی و قانونی حمایت کننده از وظایف مرتبط با حوزه ورزش.

-سیاستگذاری بر ساخت، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی و تفریحی کارگران در سطح کشور.

-تعامل و همکاری با سایر بخشهای برون سازمانی مرتبط با ماموریتهای محوله در حوزه ورزش.

-سیاستگذاری و نظارت بر نحوه مدیریت اماکن ورزشی و تفریحی تحت پوشش در سطح کشور.

-فرهنگ سازی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه هدف در خصوص فواید و ضرورت فعالیتهای ورزشی-تفریحی.

-تلاش در راستای هدایت مشارکتها و حمایتهای مادی و معنوی بخشهای غیر دولتی به منظور انجام فعالیتهای ورزشی.

-نهادینه نمودن ورزش همگانی در بین واحدهای تولیدی،خدماتی،صنعتی و اقشار مختلف جامعه هدف.

-ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی در حوزه ورزش و تفریحات سالم،متناسب با شرح وظایف و برنامه های تدوین شده و سیاستهای ترسیمی.

-ایجاد هماهنگی و تعامل مناسب بین هیاتهای ورزشی تحت پوشش با نهادهای بخشی و فرابخشی.

-تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همکاری با دستگاههای ذیربط در خصوص پیش بینی بودجه مورد نیاز زیر مجموعه های اداره کل.

-تهیه و تدوین اساسنامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های مرتبط با ماموریتهای محوله.

-ارائه پیشنهادات در خصوص تعمیر و تجهیز مجموعه های ورزشی، تفریحی کارگران موجود در سطح کشور.

-نظارت بر برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف در سراسر کشور.

-ایجاد هماهنگی و تعامل، مناسب بین هیاتهای ورزشی تحت پوشش با نهادهای بخشی و فرابخشی.