تاریخچه

تاریخچه اداره کل امور ورزشی

اداره کل ورزش کارگران از حدود 50 سال پیش تاسیس و فعالیت خود را با 4 رشته ورزشی در کشور آغاز نموده است. با تاسیس باشگاه راه آهن در سال 1316 فعالیت این باشگاه در سال های دهه 30 به طور خاص به ورزش کارگری اختصاص یافت. بر اساس نیاز سنجی و درخواست جامعه مخاطب رشته های ورزشی کارگران از 4 رشته به 8 رشته و بعدها به 17 رشته وسپس 25 رشته افزایش یافت به طوری که در حال حاظر حدود 500 هزار نفر از کارگران در فعالیت های ورزشی مشارکت داشته و تعداد 5000 نفر از ورزشکاران کارگر در مسابقات رسمی قهرمانی کشور شرکت می نمایند. با وجود واگذاری بخش اجرای مسابقات ورزش کارگری به فدراسیون آماتوری ورزش کارگری از آبان ماه 1391 از آنجایی که ماموریت این اداره حفظ و ارتقاء سطح سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه کارگری از طریق ورزش و فعالیت های بدنی می باشد، این اداره کل با تعیین چشم اندازها، ارزش های محوری( بنیادی) ، تعیین استراتژی و سیاست ها، در قالب اهداف بلند مدت و برنامه ریزی عملیاتی، به وظایف کلان خود و نظارت بر چگونگی فعالیت فدراسیون آماتوری ورزش کارگری ادامه می دهد.