مرکز استان : سمنان

مساحت :97،451 کیلومتر مربع

تعداد شهر ستان : 8

تعداد مجموعه های ورزشی کارگران : 6

جمعیت :631،218 نفر

 

جمعیت کل بیمه شدگان 161،712 نفر

جمعیت بیمه شدگان مرد : 130،991 نفر

جمعیت بیمه شدگان زن:  30،721 نفر

جمعیت کل کارگران ورزشکار : 4،351 نفر

جمعیت کارگران ورزشکار مرد :  3،238  نفر

جمعیت کارگران ورزشکار زن :  1،113 نفر

مجموعه های ورزشی و تفریحی استان سمنان

جدول استان سمنان