نشانی: خیابان شهید بهشتی _ میدان تختی _ وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی _ طبقه اول

تلفن ها : 88520154    -  88520156 

 دورنگار : 88520065

پست الکترونیکی اداره کل امور ورزشی :   samaneh@irimlsa.irورزش