مقالات و پژوهش ها

آرمیدگی در تیراندازی آرمیدگی در تیراندازی

فعالیت بدنی و افراد مسن فعالیت بدنی و افراد مسن

برای شرکت در کلاسهای ورزشی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ برای شرکت در کلاسهای ورزشی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

بیست نکته طلایی در مورد پیاده روی سالم

بیست نکته طلایی در مورد پیاده روی سالم

ورزش شهروندی و دیدگاه صاحبنظران داخلی و خارجیورزش شهروندی و دیدگاه صاحبنظران داخلی و خارجی

مقایسه میزان آگاهی مدیران وکارشناسان اداره ورزش و جوانان استان لرستان نسبت به کارآفرینی در ورزشمقایسه میزان آگاهی مدیران وکارشناسان اداره ورزش و جوانان استان لرستان نسبت به کارآفرینی در ورزش
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش همگانی کارگران شرکت لبنیات کوهرنگ استان چهار محال وبختیاری از طریق مدل منسجمطراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش همگانی کارگران شرکت لبنیات کوهرنگ استان چهار محال وبختیاری از طریق مدل منسجم

طراحی مدل ساختاری تاثیرمولفه های فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان همدانطراحی مدل ساختاری تاثیرمولفه های فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان همدان

توصیف و مقایسه میزان افسردگی کارگران مرد ورزشکار و غیر ورزشکار کارخانجات بزرگ شهر رشتتوصیف و مقایسه میزان افسردگی کارگران مرد ورزشکار و غیر ورزشکار کارخانجات بزرگ شهر رشت

تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب با و بدون موسیقی بر حرکات درشت در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم.تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب با و بدون موسیقی بر حرکات درشت در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم.

تاثیر چهار هفته تمرین فزاینده برروی تعداد لکوسیت ها،لنفوسیت ها ونوتروفیل های خون کشتی گیران جوان مردتاثیر چهار هفته تمرین فزاینده برروی تعداد لکوسیت ها،لنفوسیت ها ونوتروفیل های خون کشتی گیران جوان مرد

تاثیر 8 هفته فعالیت هوازی بر خود پنداره بدنی و عزت نفس زنان کارگر غیر ورزشکارتاثیر 8 هفته فعالیت هوازی بر خود پنداره بدنی و عزت نفس زنان کارگر غیر ورزشکار

پیش نیازهای استقرار مدیریت تجربه مشتریان در مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران ارومیهپیش نیازهای استقرار مدیریت تجربه مشتریان در مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران ارومیه

بررسی عوامل بازدارنده زنان کارگر از شرکت در فعالیت¬های ورزشی و تفریحیبررسی عوامل بازدارنده زنان کارگر از شرکت در فعالیت¬های ورزشی و تفریحی

بررسی عوامل انگیزشی وموانع ادراک شده در مشارکت ورزشی کارگران خراسان رضویبررسی عوامل انگیزشی وموانع ادراک شده در مشارکت ورزشی کارگران خراسان رضوی

بررسی توان جسمانی و فکری در کارگران ورزشکار و غیر ورزشکارصنایع چوب و کاغذ مازندرانبررسی توان جسمانی و فکری در کارگران ورزشکار و غیر ورزشکارصنایع چوب و کاغذ مازندران
ارتباط خودکارآمدی و برخی از مولفه های جمعیتی با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایرانارتباط خودکارآمدی و برخی از مولفه های جمعیتی با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایران