اخبار

اداره بازرسی کار

شرح وظایف اداره بازرسی کار :

بازرسی ادواری :

بازرس کار براساس برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده از کارگاهها درخصوص رعایت کلیه مواد قانونی و آئین نامه ای بازدید بعمل آورده و اطلاعات مورد نیاز را از کارگاه اخذ می نماید . در مراجعت به اداره پس از ورود اطلاعات به نرم افزار بازرسی ، نواقص مشاهده شده را به ریاست اداره گزارش کرده و ابلاغیه تنظیم و ارسال می گردد .

اگر با توجه به سوابق موجود یک کارگاه نقص عمده ای در چندین گزارش و ابلاغیه متوالی تکرار شده و كارفرما اقدامی برای رفع آن انجام نداده باشد ، کارفرما جهت پیگرد به مراجع قضایی معرفی می گردد .

بازرسی موردی :

در این فعالیت بازرس کار بر اساس شکایات فردی و یا تشخیص ریاست بازرسی و یا پرو نده های مراجع حل اختلاف(تحقیق) و بر مبنای محدوده بازرسی هر بازرس کار به بازرس کار ارجاع شده و بازرسی پس از مراجعه به محل کارگاه وبررسی شکایت انجام تحقیق ، گزارش مربوطه را پس از ورود اطلاعات در نرم افزار بازرسی به ریاست بازرسی ارائه شده جهت ارسال مراجع ذیربط و امضاء به دبیرخانه تسلیم میگردد.

بررسی حوادث ناشی از کار:

با توجه به اعلام وقوع حادثه ناشی از کار در کارگاه از طرف کارفرما ، کارگر ، مرجع قضایی و انتظامی شورای اسلامی کار ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و سازمان تأمین اجتماعی و براساس بخشنامه های موجود بررسی حادثه توسط رئیس اداره بازرسی کار به بازرس کار محول شده ، بازرس کار نیز پس از اقدامات اولیه به محل وقوع حادثه و در صورت نیاز به مراجع انتظامی یا قضایی جهت مطالعه پرونده مراجعه و پس از بازدید و بررسی همه جوانب موضوع ، گزارش حادثه را تنظیم و پس از ورود و اطلاعات آن به نرم افزار ،بازرس کار گزارش حادثه توسط بازرس کار تائید و به انضمام نامه ای به امضای مدیر کل یا افراد دارای حق امضاء برای مراجع قضایی و انتظامی ارسال میگردد .

ابلاغیه رفع نقص جهت کار فرما و نیز مکاتبه ارسال گزارش برای مرجع درخواست کننده با امضای مدیر کل یا صا حبان امضاء ارسال میگردد.

کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار :

این کمیته ها باستناد ماده 93 قانون کار و آئین نامه کمیته های حفاظت و بهداشت کار در کارگاههای با تعداد کارگران25 نفر یا بیشتر ( یا در صورت تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت کارگاههای با تعداد کارگران کمتر از 25 نفر ) باحضور مدیر عامل یا کارفرما یا نماینده وی ، مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای ، نماینده کارگران یا نماینده شورای اسلامی کارگاه ، مدیر فنی یا سراستاد کار کارگاه به منظور تأمین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و .. در کارگاه در دوره های حداقل یکماهه تشکیل می گردد .

صورتجلسات کمیته های حفاظت که معمولاً بطور ماهانه تشکیل و ارسال میگردد به بازرس کار ارجاع می گردد . بازرس کار با توجه به سوابق موجود در بایگانی و صورتجلسات قبلی واحد موارد مطروحه و در دست اقدام صورتجلسات قبلی واقدامات انجام شده را بررسی و در صورت مشاهده نقص را ابتدا در نرم افزار بازرسی وارد نموده و سپس موارد نقص را طی مکاتبه ای به کارفرما ابلاغ می نماید در غیراینصورت مکاتبه ای با محتوای اعلام وصول صورتجلسه با کارفرما انجام می گیرد . در دوره بررسی به تشخیص بازرس کار بازرسی از واحد و بررسی انطباق موارد مندرج در صورتجلسه کمیته و موارد مطرح شده در آن با وضعیت کلی کارگاه نیز انجام پذیرفته وحسب مورد در جلسات کمیته حفاظت تشکیل شده در واحد شرکت مینماید .

بررسی نقشه های ساختمانی :

برابر ماده 87 قانون کار کلیه نقشه های ساختمانی کارگاهها باید قبل از اجراء به تائید اداره کار محل برسد .

در اجرای این ماده پیروی هماهنگی های بعمل آمده رونوشت کلیه پروانه تأسیس های صادره در وزارتین صنایع و معادن و جهادکشاورزی به ادارات کار ارسال تا مراحل اجرای آن صورت پذیرد و از طرفی در بازرسی های معمول از واحدها نیزاجرای ماده 87 قانون کار یکی از مواردی است که مورد توجه بازرسان قرار دارد .

روش اجرا :

کارفرما نقشه های اجرایی کارگاه شامل کلیه مستحدثات را که به تائید مهندس ناظر و محاسب رسیده به بازرس کارتسلیم می نماید ، بازرس کار در اجرای ماده 87 قانون کار و براساس دستورالعمل مربوطه میزان هزینه را براساس کل متراژ زیر بنا محاسبه و به کارفرما اعلام می نماید . کارفرما وجه یاد شده را به حساب ویژه ای مربوط به خزانه (درآمدهای عمومی دولت ) واریز و فیش مربوطه را به اداره کار تسلیم می نماید .پس از آن بازرس کار به بررسی انطباق شرایط عمومی کارگاه با آئین نامه های حفاظتی و دستورالعمل مربوطه پرداخته و موارد نقص را اعلام می نماید .

·        کارفرما موارد نقص اعلامی را برطرف و نقشه های اصلاح شده را به بازرس کار تسلیم می نماید .

·        بازرس کار پس از بررسی نهایی نقشه ها را تائید و دفتر آن را ممهور به مهر اداره بازرسی کار می نماید .

·         تصویر نقشه ها جهت نگهداری به بایگانی ارسال و اصل آن تسلیم کارفرما می گردد .

مشاغل سخت و زیان آور:

شرح : بررسی مشاغل سخت و زیان آور براساس آئین نامه موضوع ماده 52 قانون کار صورت گرفته و در صورتی که شغل مورد بررسی ، شرایط مندرج در آئین نامه یاد شده را داشته باشد کارگر مستحق بازنشستگی پیش از موعد خواهد بود .

روند اجرایی به شرح زیر است :

کارگر به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور مستقر در اداره کار مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل می نماید .

مدارک و مستندات مورد نیاز به همراه فرم تکمیل شده از کارگر اخذ می گردد .

درخواستهای تکمیل شده پس از ثبت در نرم افزار سخت و زیان آور تجمیع شده و در جلسه کمیته بدوی متشکل از معاونت اداره کل ، معاون بیمه ای سازمان ، تأمین اجتماعی ، نماینده مرکز بهداشت و دبیر جلسه و نمایندگان کارگر و کارفرما مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد پس ازثبت آراء درنرم افزار سخت زیان آور  موارد مشاغلی که در کمیته مورد تائید قرار گرفته به کار فرما و موارد مشاغلی که مورد تائید قرارنگرفته به کارگر ابلاغ میگردد و پرونده متقاضیان پس از تعیین تکلیف به سازمان تامین اجتماعی ارسال میگردد.
در صورت اعتراض کارگر یا کارفرما به تشخیص کمیته بدوی ، فرم اعتراض توسط معترض تکمیل و مر اتب اعتراض به همراه مستندات لازم به دبیرخانه سخت و زیان آور تسلیم می گردد .اعتراضات جمع آوری شده در جلسه کمیته رسیدگی به اعتراضات متشکل از مدیر کل کار وامور اجتماعی استان، معاون بهداشتی علوم پزشکی ، مدیر کل تأمین اجتماعی استان ، نمایندگان کارگران و کارفرمایان مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .نتیجه بررسی پرونده در کمیته تجدید نظر به طرفین ابلاغ و پرونده به اداره کل تأمین اجتماعی ارسال میگردد.

اهم اقدامات اداره بازرسی کار در فروردین سال 1401

 

۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۱۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید